PARALIA-METEORI-SOLUN

68€

  

PARALIA – OL. BEACH – LEPTOKARIA

Sa izletom do Meteora i Soluna

 

21.05. – 26.05.2017.

25.05.-30.05.2017.

6 dana autobusom

1. dan                    BEOGRAD/ VELIKO GRADIŠTE/ POŽAREVAC…    

Polazak autobusa iz Beograda u 20h sa parkinga preko puta Buvlje pijace (Novi Beograd – ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe), iz V. Gradišta u 20h sa autobuske stanice; iz Požarevca u 21h sa autobuske stanice. Putovanje preko Niša, Skoplja i Đevđelije sa usputnim odmorima.

2. dan                    PARALIA/O.BEACH      

Dolazak u Paraliju/O.Beach u jutarnjim satima. Smeštaj u apartmane. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan                   PARALIA/O.BEACH

Slobodan dan za kupanje i sunčanje na nekoj od prelepih peščanih plaža. Noćenje.

4. dan                    PARALIA/OL.BEACH – METEORI – PARALIA/O.BEACH

U dogovoreno vreme (oko 09:00h) polazak za manastirsku oblast Meteora sa usputnim zаdržаvаnjem u klаncu Tembi nа obаli reke Pinios, sa posetom crkvi Svete Petke. Nastavak putovanja pored Lаrise i Trikаle do Kаlаmbаke, odnosno oblasti Meteorа. Nаkon obilаskа prvog, nаjstаrijeg i nаjvećeg mаnаstirа posvećenog Preobrаženju Gospodnjem (Veliki Meteor), panoramski pogled na preostalih pet manastira i posetа jednoj od rаdionicа ikonа u Kalambaki. Povratak u Paraliu/O.Beach u kasnim popodnevnim satima. Noćenje.

5. dan                     PARALIA/O.BEACH                      

Slobodan dan za kupanje i sunčanje na nekoj od prelepih peščanih plaža. Noćenje.

6. dan                     SOLUN-POŽAREVAC/VELIKO GRADIŠTE/BEOGRAD

U 8h polazak za Solun. Obilazak srpskog vojničkog groblja – Zejtinlik. Slobodno vreme za šoping i individualno razgledanje grada. U 14h polazak za Srbiju. Putovanje sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Očekivani dolazak na mesto polaska do 24h.

                                      Cena aranžmana po osobi:  68 €

 

Plaćanje:  u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate , do polaska na put. Ostatak duga biće preračunat po prodajnom kursu Societe Genarale  banke na dan putovanja.

Način plaćanja: U jednakim mesečnim ratama svakog 20-og u mesecu zaključno sa  20.07.2017.god. gotovinski, platnim karticama (visa,dina,master,maestro) ili čekovima građana bez kamate.

U cenu aranžmana je uračunato:

–          prevoz turističkim autobusom (klima,audio-video oprema…)

–          smeštaj u studijima/apartmanima iz ponude Arrive Litas za LETO 2017na bazi 4 NA u Paraliji, Olympic Beachu (1/2,1/3,1/4)

–          Pratilac Arriva Litas

–          Izlet za Meteore

–          Izlet za Solun

U cenu aranžmana nije uračunato:

–          Međunarodno putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje-osigurana suma je 35000e (osobe od 18-71- 5 eura, deca do 18 – 2,5 eura, za starije od 71god – 10 eura)

–          Ulaznice za manastir Veliki Meteor/Varlam (3 €)

–          Doplata za 1/1 std (18€)

 

OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE ORGANIZATORA PUTOVANJA:

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika, u zavisnosti od minimuma , a uslučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni gde organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – Svi putnici treba da poseduju putno zdravstveno osiguranje zbog policijskih kontrola na graničnim prelazima koje traže na uvid zbog povećanog broja lažnih azilanata. U slučaju da putnici nemaju polisu osiguranja i budu vraćeni sa bilo kog graničnog prelaza,ne snosimo odgovornost i strankama neće biti izvršen povraćaj novca.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.arriva.rs

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena,izmene programa putovanja ili otkaza putovanja 5 dana pre početka putovanja.

 

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. “ARRIVA LITAS” d.o.o  usklađeni sa YUTA Opštim uslovima putovanja