Podaci

OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU ARRIVA LITAS

POSLOVNO IME: ARRIVA LITAS doo POŽAREVAC
SKRAĆENO POSLOVNO IME: ARRIVA LITAS doo POŽAREVAC
SEDIŠTE: 12 000 POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 9
PRETEŽNA DELATNOST: 4931- Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
MATIČNI BROJ: 07163851
PIB: 101974022
TEKUĆI RAČUNI: 205-32129-22 KOMERCIJALNA BANKA
325-9500500107058-92 OTP BANKA

TURIZAM

PRETEŽNA DELATNOST: 7911 – Delatnost putničkih agencija

POSLOVNICA POŽAREVAC

Kontakt telefoni: (+381) 12 525771, (+381) 12 513507
Email: turizampo@arriva.rs

POSLOVNICA BEOGRAD

Kontakt telefoni: (+381) 11 3621344
Email: turizambg@arriva.rs

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE:
Negoslav Jovanović
, direktor